Program Tarczy Antykryzysowej niewystarczający

Zapowiedziane 18 marca 2020 r. założenia programu „Tarczy Antykryzysowej” są niewystarczające dla przedsiębiorców handlowych i usługowych oraz właścicieli centrów handlowych w Polsce. 

Retail Institute nie widząc w propozycjach „programu Tarczy Antykryzysowej” rozwiązań,  które w znaczący sposób zmieniłyby sytuację firm, ponawia apel do Pani Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Pana Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o stworzenie pakietu rozwiązań osłonowych dla centrów i sieci handlowych. Pierwsze dwa mają fundamentalne znaczenie dla możliwości dalszego funkcjonowania firm handlowych i usługowych w centrach handlowych w Polsce.

Chcemy ponownie podkreślić konieczność wdrożenia korekt do Rozporządzenia z 13 marca 2020r. Luki w przepisie spowodują ogromne trudności firm, które w nią wpadły, a możliwość dochodzenie przez nie swoich praw już dziś jest ograniczona. Jako, że nie jest to rozwiązanie, które w jakimkolwiek stopniu generuje koszty po stronie budżetu Państwa, a jedynie porządkujące stan prawny, prosimy o pilne zmiany.

Od poniedziałku sieci handlowe i usługowe wynajmujące lokale w centrach handlowych w całej Polsce przekazują zarządcom i właścicielom pisma informujące o wstrzymaniu się od spłat zobowiązań czynszowych, deklarując jednocześnie gotowości ponoszenia opłat serwisowych i eksploatacyjnych w określonej przez Strony wysokości, oraz z propozycją wydłużenia okresu najmu o czas, na który działalności została zawieszona. Zarządcy i właściciele centrów handlowych, mimo dobrej woli, nie mogą dziś odpowiedzieć na te wnioski. Tym samym postulat centrów handlowych dotyczący „wakacji od rat kredytowych” jest w tej chwili tym co pozwoli docelowo udzielić najemcom galerii „wakacji czynszowych”. Powstałe w ten sposób środki i rezerwy finansowe w firmach pozwolą utrzymać zbliżony do aktualnego poziom zatrudnienia i pokryć bieżące, podstawowe  koszty ich działalności. Bez tego rozwiązania dojdzie do fali bankructw na niespotykaną dotąd skalę.

Prosimy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Zdrowia o wdrożenie skutecznych mechanizmów osłonowych dla firm i pozostajemy do dyspozycji Rządu.

Postulaty:

1. Korekta wprowadzonego 13 marca Rozporządzenia i ustanowienie czasowego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności przez najemców obiektów handlowych o powierzchni większej niż 2000 m.kw. z wyłączeniem działalności:  

 • Sklepów prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, delikatesowych i budowlanych 
 • Sklepów ze świeżą żywnością: mięsny, piekarnia, warzywa, owoce
 • Sklepów prowadzących sprzedaż: alkoholi, win, wyrobów spirytusowych oraz tytoniowych
 • Aptek
 • Drogerii (sklepy z kosmetykami dla kobiet, mężczyzn i dzieci prowadzące również sprzedaż artykułów chemii gospodarczej)
 • Restauracji oferujących usługę dostawy do miejsca zamieszkania/ pracy
 • Ubezpieczeń i finansów (banki, bankomaty, kantor wymiany walut, firmy ubezpieczeniowe)
 • Punktów pocztowych, nadania i odbioru przesyłek, click & collect
 • Stacji benzynowych i stacji napraw samochodów
 • Kiosków ruchu
 • Sklepów zoologicznych

Najemcy obiektów handlowych mają prawo odmówić otwarcia lokalu, bez ponoszenia z tego tytułu kar.

2. Przywrócenia handlu w niedziele w celu pobudzenia popytu wewnętrznego.
Rozwiązanie pozwoli utrzymać aktualny stan zatrudnienia w firmach handlowych i usługowych, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, odpracować straty w krótszym czasie. Priorytetem rządu powinno być powstrzymanie fali zwolnień pracowników zatrudnionych w sektorze handlowych i usługowym.

3. Uchwalenie przepisów, które umożliwiają partycypację rządu w kosztach wynagrodzeń pracowników, którzy nie mogą świadczyć pracy w okresie obowiązywania Rozporządzenia. Warto zauważyć również, iż branże, które nie są objęte dziś zakazem borykają się z problemem przedkładania Pracodawcom zwolnień lekarskich. Tym samym ważne jest, aby proponowane przepisy regulowały możliwość przejęcia wynagrodzeń chorobowych już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenia spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o okres 6 miesięcy.

4. Wprowadzenia możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy.

5. Odłożenia płatności VAT, CIT i PIT naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o okres 6 miesięcy.

6. Uchwalenia przepisów zobowiązujących banki do udzielania kredytobiorcom tzw. wakacji od rat kredytowych na okres co najmniej 6 miesięcy tak, aby właściciele i zarządcy centrów handlowych mieli możliwość wsparcia najemców w ich prośbach o wakacje czynszowe i odłożenie płatności zobowiązań czynszowych na wydłużony okres najmu.

7. Odłożenia płatności podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz tzw. podatku galeryjnego za okres stanu zagrożenia epidemicznego o okres 6 miesięcy.

8. Odłożenie należności za media za okres stanu zagrożenia epidemicznego o okres 6 miesięcy.

Popieramy postulaty nowopowstałego Związku Polskich Pracodawców Handlowych i Usługowych, które są zbieżne z tymi publikowanymi przez Retail Institute.

Trudno przewidzieć długofalowe skutki epidemii koronawirusa dla gospodarki i handlu. Przecięte zostały łańcuchy produkcji, dostaw, sprzedaży, transportu, spada PKB, pikuje giełda. Branże zależne zarówno od firm zarządzających centrami handlowymi jak i prowadzących na ich terenie działalność handlową i usługową z dnia stanęły na progu bankructwa. Retail to skomplikowany system naczyń połączonych i wzajemnie od siebie zależnych.

Retail Institute to ośrodek badań i innowacji dla branży retail. W dobie kryzysu, kierując się zasadą społecznej działalności biznesu, organizacja oddała głos firmom chcącym zwerbalizować swoje obawy i niepokoje, ale również, a właściwie przede wszystkim, przedstawić możliwe rozwiązania sytuacji w której się znaleźliśmy. Tym samym od soboty, wokół Retail Institute, w sposób spontaniczny skupiają się właściciele i zarządców ponad 250 centrów handlowych oraz +70 sieci handlowych i usługowych. Obie grupy szukają w Retail Institute wsparcia, wiedzy, doradztwa oraz mediacji w tym trudnym okresie. Retail Institute działa w tym zakresie pro publico bono.