Eksperci Instytutu Retail & eCommerce przygotowali dla Państwa analizę projektu ustawy o tzw. podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego. Zarządy firm, które są zainteresowane pełnym opracowaniem i/lub doradztwem w zakresie dostosowania Państwa firmy do ewentualnych zmian proszone są o kontakt z biurem Instytutu.

Projekt ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego

 

Analiza opublikowanego na stronach PiS projektu ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego prowadzi do wniosku, iż obecna treść projektu jest sprzeczna z celem regulacji zarówno deklarowanym medialnie, jak i wyrażonym wprost w treści uzasadnienia do projektu ustawy. Ponadto, w obecnej treści projekt ma szereg mankamentów, które będą wymagały usunięcia w toku prac legislacyjnych. Można zatem założyć że projekt ustawy będzie przedmiotem intensywnych prac oraz dalszych modyfikacji. Poniżej, kilka przykładów uzasadniających powyższą tezę:

 • wbrew założeniom uzasadnienia do Projektu podatnikami w podatku nie będą jedynie wielkie sieci handlowe ale również lokalni przedsiębiorcy posiadający relatywnie małe lokale
 • podatnikiem może być również podmiot posiadający / prowadzący działalność w z zasady małych lokalach lecz posiadający przynajmniej jeden sklep wielkopowierzchniowy
 • z zakresu opodatkowania nie wyłączono w zasadzie żadnych specyficznych kategorii towarów poza handlem paliwami - zakresem opodatkowania powinien być zatem objęty cały detaliczny handel towarowy włączając w to - poza typowo spotykanymi w sklepach wielkopowierzchniowych towarami konsumpcyjnymi i użytkowymi - również meble, samochody, książki, dzieła sztuki etc.
 • mechanizm opodatkowania zakłada opodatkowanie dostaw jedynie na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej - co będzie stanowić kolejny bodziec do zakładania fikcyjnej działalności gospodarczej i w sposób nieuzasadniony dyskryminować osoby pracujące na podstawie umowy o pracę
 • założony mechanizm opodatkowania promuje handel on-line (również prowadzony przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych) - co będzie miało istotny wpływ na ilość miejsc pracy związanych z handlem tradycyjnym, a co za tym idzie również na wysokość wpływów budżetowych
 • mechanizm opodatkowania dostaw na terytorium kraju promuje również zakup wartościowych dóbr za granicą (np. samochodów)
 • ze względu na specyficzną definicję sklepu wielkopowierzchniowego podatkiem objęta zostanie praktycznie każda stacja benzynowa (w zakresie sprzedaży towarów innych niż paliwa) - również stacje prowadzone przez samodzielnych przedsiębiorców

Zgodność projektu z prawem UE

 

Istotne wątpliwości również budzi zgodność projektu ustawy z prawem UE w dwóch płaszczyznach tj.:

1. możliwości uznania podatku za niedozwolony podatek obrotowy

2. możliwości uznania, iż wyłączenie części przedsiębiorców z zakresu opodatkowania ma charakter dyskryminacyjny i jako takie stanowi niedozwoloną pomoc publiczną


ad. 1.

Należy zauważyć, iż wszystkie próby dodatkowego opodatkowania handlu detalicznego w Europie do tej pory przybierały postać quasi-opłat uzależnionych od obrotu (np. opłata za urzędową kontrolę żywności na Węgrzech) lub opłat zależnych od wielkości lub wartości lokalu (Portugalia, Irlandia). Wynika to z faktu, iż generalnie dosyć trudne i ryzykowne jest skonstruowanie podatku, który byłby podatkiem uzależnionym od wartości handlu detalicznego, nałożonym na ostatni etap obrotu a jednocześnie nie miałby charakterystyki podatku obrotowego, którego samodzielne wprowadzanie przez Państwa Członkowskie jest z zasady zakazane.


ad. 2

Przywołana węgierska opłata z tytułu z tytułu urzędowej kontroli żywności została zakwestionowana przez Komisję Europejską i oceniona jako nieuzasadnione uprzywilejowanie (ze względu na swój progresywny charakter) dla przedsiębiorców o niskich obrotach. Nie można wykluczyć, iż arbitralne wyłączenie z opodatkowania podmiotów posiadających lokale mniejsze niż 250 m2 również będzie uznane za nieuzasadnioną ingerencję Państwa Członkowskiego w warunki konkurencji.

 

W związku z powyższym można założyć, iż powyższa legislacja będzie również przedmiotem istotnych analiz i dalszych prac w zakresie zgodności z prawem UE oraz będzie przedmiotem zainteresowania ze strony KE.

Kto powinien być szczególnie zainteresowany pracami nad projektem:

 • podmioty, które prowadzą handel w lokalach o małej lub średniej powierzchni lecz większej niż 250 m2 - przedstawiciele PiS jednoznacznie wskazują, iż założony metraż lokalu trudno uzasadnić i został on ustalony na zbyt niskimi poziomie. Należy zatem założyć, iż próg powierzchni lokalu zastanie podniesiony lub zniesiony
 • podmioty, które prowadzą działalność w branżach dla których faktyczny handel wielkopowierzchniowy jest konkurencją - ustawa w obecnej treści prowadzi do faktycznego opodatkowania wszelkiego rodzaju handlu towarami na powierzchniach większych niż 250 m2. Jest to ewidentnie sprzeczne z uzasadnieniem ustawy, które jednoznacznie przewiduje, iż jej celem jest opodatkowanie działalności dużych sieci handlowych, które wykorzystują obecnie, zdaniem twórców projektu, swoją przewagę nad mniejszymi przedsiębiorcami
 • podmioty prowadzące działalność w obszarach objętych handlem internetowym - celem projektu ustawy było objęcie podatkiem sklepów wielkopowierzchniowych a jednocześnie postawienie w uprzywilejowanej pozycji podmiotów prowadzących działalność w mniejszych lokalach - obecna treść ustawy zakładająca szerokie opodatkowanie de facto uprzywilejowuje głównie handel internetowy
 • podmioty prowadzące działalność w obszarach kultury np. księgarnie
 • podmioty prowadzące obrót towarami o jednostkowej znacznej wartości - ustawa w obecnej treści promuje import np. samochodów lub wartościowego sprzętu co wydaje się jednak sprzeczne z jej celem.